Văn hóa thương hiệu

Văn hóa công ty

– Lấy “nhân” làm gốc, văn hóa đạo đức

– Lấy “ chất” làm ưu tiên, văn hóa chất lượng

– Lấy “tín” làm trung, danh tín là văn hóa cốt yếu của công ty

– Lấy “nhân” làm gốc,  văn hóa đoàn kết

– Lấy “ ổn” làm trọng, văn hóa kinh doanh lành mạnh, ổn định, đáng được tin cậy

– Lấy” thừa” làm vinh, văn hóa kế thừa truyền thống, kết hợp sáng tạo, tạo phúc cho dân.